>ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာသမၼတ ႏုိ္င္ငံတို႔အၾကားသံတမန္အဆက္ အသြယ္ျပဳလုပ္

>

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာသမၼတ ႏုိ္င္ငံတို႔အၾကားသံတမန္အဆက္ အသြယ္ျပဳလုပ္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာ သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ မူႀကီး မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဗီယင္နာကြန္ဗင္းရွင္း၊ ေကာင္စစ္ ဆိုင္ရာ ဗီယင္နာ ကြန္ဗင္းရွင္းတုိ႔ႏွင့္အညီ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးကုိ ထူးေထာင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္မွစတင္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သံအမတ္ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္လိုက္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ဂမ္ဘီယာ အၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္တို႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံမႈ တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဂမ္ဘီယာ သမၼတႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၁၀၃) ႏုိင္ငံေျမာက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s